Mijn Evenement op de Foto is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die wij verwerken

Mijn Evenement op de Foto verwerkt uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Een foto valt onder bijzondere persoonsgegevens. De gemaakte foto’s tijdens evenementen zullen bewaard en verwerkt worden door Mijn Evenement op de Foto.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons- en bedrijfsgegevens verwerken

Mijn Evenement op de Foto verwerkt uw persoons- of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Mijn Evenement op de Foto verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoons- en bedrijfsgegevens bewaren

Mijn Evenement op de Foto bewaart uw persoons-/bedrijfsgegevens totdat u nadrukkelijk verzoekt deze uit het bestand te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijn Evenement op de Foto verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Portretrecht

Mijn Evenement op de Foto behoudt zich het recht voor om foto’s gemaakt door Mijn Evenement op de Foto te plaatsen op de websites www.mijnevenementopdefoto.nlwww.evenementopdefoto.nl en social media. Informatie m.b.t. portretrecht is te vinden op https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Portretrecht

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijn Evenement op de Foto gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mijn Evenement op de Foto gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons-/bedrijfsgegevens door Mijn Evenement op de Foto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons-/bedrijfsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-/bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons-/bedrijfsgegevens sturen naar info@mijnevenementopdefoto.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mijn Evenement op de Foto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoons- en bedrijfsgegevens beveiligen

Mijn Evenement op de Foto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijnevenementopdefoto.nl 


Contactgegevens:

Mijn Evenement op de Foto
Dennis Wachtel: 06-14 99 4444
Mariska van der Heijden: 06-484 686 21
Gooiberg 62
1406 SP  Bussum
www.mijnevenementopdefoto.nl
info@mijnevenementopdefoto.nl